12. Regulamin i Zasady Umieszczania Reklam

Na stronach Portalu Ogłoszeniowego SzukajSzukaj.pl udostępniona została przestrzeń reklamowa dla podmiotów zewnętrznych. Moduły reklamowe mają różne formaty, oraz różne miejsca ich emisji. Część modułów dostępnych jest w pojedynczych miejscach, inne mają swoje miejsca emisji jednocześnie w kilku miejscach portalu.

Cennik reklam umieszczony jest na oddzielnej stronie portalu w zakładce Cennik Reklam.

Paragraf §A – Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa warunki umieszczania reklam na Portalu Ogłoszeniowym SzukajSzukaj.pl przez reklamodawcę.

Paragraf §B – Okres Trwania Publikacji

 1. Publikacja reklam trwa bazowo przez okres 14, 28, 29, 30 lub 31 dni – w zależności od ilości dni w danym miesiącu.
 2. Bazowo początek publikacji rozpoczyna się o godz. 00:00:01 w dniach: pierwszego dnia miesiąca, lub piętnastego dnia miesiąca.
 3. Dostępne są dwa pakiety emisyjne:
 4. EMI-P15 (bazowo 14 dni emisji),
 5. EMI-P30 (bazowo 28, 29, 30 lub 31 dni emisji).
 6. Termin publikacji może być przesunięty w czasie o 24 godziny wstecz i/lub 24 godziny do przodu
 7. Czas publikacji może być skrócony o 24 godziny i/lub wydłużony o 24 godziny.
 8. Dla przykładu bazowa 14-dniowa publikacja może finalnie trwać faktycznie 14 dni, lub 12 dni, lub 16 dni.
 9. Dla przykładu bazowa 31-dniowa publikacja może finalnie trwać faktycznie 31 dni, lub 29 dni, lub 33 dni.
 10. Dla przykładu bazowa 28-dniowa publikacja może finalnie trwać faktycznie 28 dni, lub 26 dni, lub 30 dni.
 11. Korekta terminu publikacji i czasu publikacji wynika z ilości dni w miesiącu, czasu potrzebnego na “propagację” zmian (wprowadzenie nowego/kolejnego materiału emisyjnego do publikacji) w systemach informatycznych firm trzecich, a także odświeżenia zawartości stron internetowych portalu ogłoszeniowego szukajszukaj.pl na urządzeniach końcowych/odbiorczych.
 12. Z tego powodu reklamodawcy i wydawcy nie przysługują prawa do zmiany wysokości kwot należnych za publikację.

Paragraf §C – Definicje

 1. Portal Ogłoszeniowy SzukajSzukaj.pl – serwis internetowy, których podmiotem odpowiedzialnym jest wydawca udostępniający powierzchnię reklamową.
 2. Wydawca:
Wydawca - ⓘ
 1. Reklamodawca – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, lub osoba prawna, lub też inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a na podstawie szczególnych przepisów otrzymała miano osobowości prawnej, która zamierza zlecić publikację reklamy.
 2. Materiał Emisyjny – dostarczone przez reklamodawcę materiały reklamowe w postaci grafiki reklamowej (baneru) w ilości określonej przez poszczególne moduły reklamowe, materiał tekstowy określający nazwę i siedzibę nadawcy, linki https:// określające adresy internetowe do których mają przekierowywać banery bo ich uaktywnieniu (kliknięciu) przez odbiorcę przekazu reklamowego.
 3. Moduł Reklamowy (Slider) – z góry określony format i sposób publikacji materiału emisyjnego.
 4. Reklamowa Przestrzeń Emisyjna – określona przestrzeń Portalu Ogłoszeniowego SzukajSzukaj.pl przeznaczona na publikację reklamy.
 5. Opłata Ryzyka Emisyjnego – 10% opłata pobierana w przypadku złożenia oświadczenia przez reklamodawcę o wypowiedzeniu umowy na publikację materiału emisyjnego.
 6. Zlecenie – formularz zlecenia umieszczenia reklamy.
 7. Umowa – umowa zawarta pomiędzy reklamodawcą a Wydawcą na zamieszczenie (publikację) materiału emisyjnego.
 8. Publikacja – wyświetlanie materiału emisyjnego na podstawie zlecenia.
 9. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do godz. 20.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin.

Paragraf §D – Zlecanie Publikacji Materiału Emisyjnego

 • korespondencja prowadzona jest przy wykorzystaniu adresu e-mail:
adres e-mail - ⓘ
 1. Umowę na publikację uważać się będzie za zawartą po spełnieniu poniższych warunków:
  • przesłania zlecenia publikacji przez reklamodawcę w formie wiadomości e-mail
  • przesłanie materiału emisyjnego przez reklamodawcę w formie wiadomości e-mail
  • przesłanie zlecenia rezerwacji publikacji co najmniej 10 dni roboczych przed datą emisji, dostarczenie materiału emisyjnego co najmniej 7 dni roboczych przed datą publikacji, opłacenie faktury pro-forma co najmniej 5 dni przed datą publikacji (liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym wydawcy)
  • przesłanie przez wydawcę potwierdzenia otrzymania zlecenia, materiałów emisyjnych, umowy, faktury pro-forma w formie wiadomości e-mail
  • przesłanie przez wydawcę potwierdzenia otrzymania płatności w formie faktury VAT
 2. Zawarta Umowa oznacza akceptację treści regulaminu.
 3. Zlecenie wypełnia reklamodawca na podstawie udostępnionego wzorca:
  • dane reklamodawcy konieczne do wystawienia faktury;
  • numer zlecenia – numerem zlecenia jest data z dnia składania zlecenia, numer kolejny zlecenia tego samego reklamodawcy, numer NIP, PRZYKŁAD: 27042023-1-5671037580
  • symbol wybranego modułu reklamowego (slidera)
  • cenę netto zapłaty wyrażoną w PLN
  • czas publikacji materiału emisyjnego, oraz datę początkową publikacji – czas publikacji trwa 14, 28, 29, 30 lub 31 dni, bazowo początek publikacji rozpoczyna się o godz. 00:00:01 w dniach: pierwszego dnia miesiąca, lub piętnastego dnia miesiąca. Wydawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego uruchomienia publikacji maksymalnie o 24 godziny, oraz późniejszego zakończenia publikacji maksymalnie o 24 godzin, a także zmianę terminu publikacji o maksymalnie 24 godziny wstecz, jak i do przodu.
   Przykład nr 1 (EMI-P15): emisja zamówiona w okresie od godz. 00:00:01 dnia 01.04.2023 do godz. 23:59:59 14.04.2023
   w tym przypadku emisja może się rozpocząć 30.03.2023 o dowolnej godzinie i zakończyć się 16.04.2023 o dowolnej godzinie
   Przykład nr 2 (EMI-P15): emisja zamówiona w okresie od godz. 00:00:01 dnia 15.02.2023 do godz. 23:59:59 28.02.2023
   w tym przypadku emisja może się rozpocząć 13.02.2023 o dowolnej godzinie i zakończyć się 02.03.2023 o dowolnej godzinie
   Przykład nr 3 (EMI-P30): emisja zamówiona w okresie od godz. 00:00:01 dnia 01.04.2023 do godz. 23:59:59 30.04.2023
   w tym przypadku emisja może się rozpocząć 30.04.2023 o dowolnej godzinie i zakończyć się 02.05.2023 o dowolnej godzinie
   Przykład nr 4 (EMI-P30): emisja zamówiona w okresie od godz. 00:00:01 dnia 01.02.2023 do godz. 23:59:59 28.02.2023
   w tym przypadku emisja może się rozpocząć 30.01.2023 o dowolnej godzinie i zakończyć się 02.03.2023 o dowolnej godzinie
 4. Personalizacja – reklamy na Portalu Ogłoszeniowym SzukajSzukaj.pl nie są spersonalizowane w żaden sposób, a to znaczy, że zostaną wyświetlone każdemu odwiedzającemu niezależnie od grupy docelowej, lokalizacji, preferencji. To gwarantuje, że przekaz reklamowy jest zawsze widoczny, niezależny od stawek za kliknięcie itp i nigdy nie zostanie wyświetlony w rotacji z innym reklamodawcą.
 5. Warunkiem publikacji w zarezerwowanym terminie i miejscu jest dostarczenie wydawcy przez reklamodawcę materiału emisyjnego co najmniej 7 dni roboczych przed publikacją, zaksięgowanie płatności za publikację na koncie bankowym wydawcy co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną publikacją. Niedochowanie terminu/ów może skutkować anulowaniem zawartej umowy i wystawieniem faktury korygującej VAT.
 6. Reklamodawca wraz zawarciem umowy i akceptacją regulaminu na publikację oświadcza, że:
  • osoba kontaktowa ze strony reklamodawcy jest uprawniona do zawarcia umowy, składania oświadczeń, dostarczania materiału emisyjnego w imieniu reklamodawcy
  • reklamodawca posiada wszelkie prawa autorskie, pokrewne, własności intelektualnej, przemysłowej i zgody na posługiwanie się wykorzystanymi w materiale emisyjnym materiałami, utworami, informacjami, danymi, wizerunkami, znakami towarowymi i innymi oznaczeniami identyfikacyjnymi, elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  • zlecana publikacja materiału emisyjnego jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a jej treść nie narusza praw podmiotów trzecich, w zakresie praw własności intelektualnej i do wizerunku, dóbr osobistych, oraz dobrych obyczajów.
  • Użyte link nie przekierowują do stron internetowych naruszających prawo, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje
  • Reprezentant reklamodawcy upoważnia wydawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu reklamodawcy
 7. Reklamodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy, bez podania przyczyny nie później niż na 48 godzin roboczych przed datą rozpoczęcia publikacji materiału emisyjnego, poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail. Oświadczenie musi posiadać numer zlecenia.
 8. W sytuacji wypowiedzenia umowy przez reklamodawcę na zasadach opisanych w §D pkt 7. regulaminu, wydawcy przysługuje prawo do żądania od reklamodawcy zapłaty opłaty ryzyka emisyjnej w wysokości 10% wartości zakupionego modułu reklamowego (slidera).
 9. Reklamodawca upoważnia wydawcę do potrącenia opłaty ryzyka emisyjnego z już opłaconej faktury, lub wystawienia faktury VAT na należną opłatę.

Paragraf §E – Emisja Kreacji

 1. Wydawca udostępnia parametry techniczne na stronie Cennik Reklam.
 2. Dostarczenie błędnie przygotowanego materiału emisyjnego może skutkować zmianą miejsca/terminu emisji za zgodą reklamodawcy, a w przypadku braku zgody reklamodawcy wypowiedzeniem przez wydawcę umowy na publikację materiału emisyjnego.
 3. Wydawca zastrzega dla siebie prawo do odmowy, lub wstrzymania publikacji materiału emisyjnego, jeżeli:
  • reklamodawca narusza zapisy regulaminu
  • treść materiału emisyjnego, lub zawartość internetowej strony docelowej jest sprzeczna z zapisami regulaminu, z prawem, lub w wyniku zawiadomienia podmiotów trzecich, w tym organów państwowych o nielegalności zawartości materiału emisyjnego/strony docelowej
  • treść merytoryczna materiału emisyjnego jest sprzeczna z interesem ekonomicznym wydawcy
 4. W sytuacji nie dotrzymania warunków umowy, zasad regulaminu, oraz zapisów określonych w §E, punkcie 2 i 3 po uruchomieniu publikacji materiału emisyjnego reklamodawcy nie przysługuje zwrot uiszczonej przez niego kwoty zapłaty lub żądanie jej obniżenia, a także nie przysługują mu wobec wydawcy roszczenia z tytułu opóźnienia lub braku publikacji będące wynikiem naruszenia wyżej wskazanych zapisów.
 5. Reklamodawca ma prawo do dwukrotnej wymiany zawartości merytorycznej materiału emisyjnego w trakcie trwania publikacji. Wymiana publikacji jest jednak uzależniona od możliwości technicznych i czasowych wydawcy i wymiana ta nie jest gwarantowana.
 6. Każdy moduł reklamowy jest poprzedzony znacznikiem REKLAMA opisującym nazwę reklamodawcy, oraz wskazującym kraj głównej siedziby reklamodawcy, a także znacznikiem I PO REKLAMIE informującym odbiorcę publikacji o możliwości i sposobie zgłoszenia nieprawidłowości dotyczących zawartości merytorycznej publikowanego przekazu reklamowego.
 7. Jeżeli z winy wydawcy publikacja zostanie przerwana, lub wyświetlona nieprawidłowo w jednostkowym przedziale czasowym nie krótszym niż 12 godzin, jedynym zadość uczynieniem ze strony wydawcy na rzecz reklamodawcy będzie dodatkowa w czasie publikacja w innym, dogodnym dla reklamodawcy terminie.

Paragraf §F – Opłaty i warunki płatności

 1. Reklamodawca zobowiązuje się do uiszczenia kwoty zapłaty z tytułu zawartej umowy na podstawie faktury proforma VAT co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem publikacji materiału emisyjnego (decydującą datą jest tu dzień zaksięgowania wpłaty na koncie wydawcy).

Paragraf §G – Siła wyższa

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za całkowite niewykonanie, częściowe niewykonanie, lub błędne wykonanie publikacji materiału emisyjnego wynikające z zawartej umowy, jeśli są one skutkiem zdarzeń losowych pozostających poza kontrolą wydawcy, których wydawca nie był w stanie przewidzieć. Np: trzęsienie ziemi, operacje militarne i/lub terrorystyczne, zdarzenia losowe takie jak powódź, pożar, zmiany klimatyczne odbiegające od normy, działania operacyjne służb państwa, włamania hakerskie do systemów informatycznych wydawcy, awarie sieci internetowej, energetycznej, zarówno na terenie siedziby wydawcy, siedziby firm współpracujących mających bezpośredni wpływ na funkcjonalność systemów informatycznych wydawcy (np siedziba firmy hostingowej), miejsc pośrednich na terenie których mieści się infrastruktura odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie wydawcy ( np studzienki z okablowaniem sieci internet).

Paragraf §H – Reklamacje

 1. Reklamodawca ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące jakości wykonania usługi publikacji wydawcę, w terminie 14 dni od dnia zakończenia publikacji materiału emisyjnego lub dnia, w którym publikacja powinna się zakończyć na adres e-mail. Reklamacja powinna zawierać nr zlecenia, lub numer faktury VAT, oraz opis reklamacji i żądania reklamodawcy co do składanej reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni, a jej wynik zostanie przesłany na adres e-mail reklamodawcy.

Paragraf §I – Postanowienia końcowe

 1. W sytuacji kiedy reklamodawca nie przestrzega postanowień regulaminu, wydawca ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym i zakończyć publikację materiału emisyjnego.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty po stronie reklamodawcy powstałe na skutek publikacji materiału emisyjnego dostarczonego przez reklamodawcę.
 3. Zawarta umowa pomiędzy reklamodawcą a wydawcą, a także związane z nią roszczenia podlegają polskiemu prawu.
 4. Wszystkie spory powstałe w wyniku zawarcia umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej, przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby wydawcy, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 Kwietnia 2023 roku.
 6. W przypadku zmian w regulaminie – nowy regulamin będzie miał zastosowanie jedynie do nowych jeszcze nie zawartych umów na publikację.
 7. Do spraw nie uregulowanych tym regulaminem mają zastosowanie
 8. Wszystkie spory powstałe w wyniku zawarcia umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej, przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby wydawcy, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 9. We wszelkich sprawach nieuregulowanych tym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie, w szczególności kodeks cywilny.
 10. Jeżeli któryś fragment regulaminu zostanie uznany prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważny, pozostałe zapisy regulaminu pozostają w mocy.

Dbamy o Twoją prywatność.

 • Wyrażając zgodę na przechowywanie plików cookies i informacji na Twoim urządzeniu końcowym zapewniasz sobie prawidłowe działanie stron portalu.
 • Administratorem Twoich danych będzie ADO (ado@szukajszukaj.pl) oraz firmy współpracujące z nami w zakresie obsługi zamówień.
Twoje dane przetwarzamy w celach:
 • Poprawności: rejestracji, logowania, obsługi zamówień, korespondencji e-mail w zakresie statusu zamówień towarów, usług, wysyłek, tworzenia statystyk poruszania się po stronach portalu na użytek wewnętrzny.
 • Zgodę wyrażasz dobrowolnie i możesz ją w każdym momencie wycofać zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce.
 • Polityka Plików Cookies. Polityka Prywatności.
  Twoje prawa w świetle RODO
Ustaw Cookies
Akceptuję
Nie akceptuję
Polityka Prywatności & Cookies
Polityka Prywatności & Cookies
Nazwa Aktywność
Czym takim są cookies?
 • Cookies, popularnie zwane „ciasteczkami” to dane informatyczne ( pliki tekstowe ), zapisywane i przechowywane na Twoim urządzeniu, za pomocą których korzystasz z naszych serwisów. Przykładem jest tu sytuacja, kiedy dodaj do koszyka dowolny produkt i kontynuujesz zakupy. By podczas wędrówki po naszym sklepie przez cały czas w koszyku znajdował się dodany wcześniej produkt, niezbędne są właśnie te małe pliki tekstowe (Cookies), bez nich system nie zapamięta jaki produkt dodałeś do koszyka.
Jak używamy cookies? Wykorzystujemy dwa typy cookies:
 • cookies sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • cookies trwałe – które są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu skasowania ich przez Ciebie. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z tego urządzenia.
Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Trwałych cookies używamy, aby przechowywać informacje o stronie startowej, którą preferujesz, Twoich danych, jeśli przez zalogowaniem wybierzesz opcję „Pamiętaj mnie”, informacje o Twoich ulubionych produktach, informacje o produktach dodanych do koszyka, zapamietania Twojego urządzenia podczas udziału w ankietach. Używamy naszych cookies, jak i cookies podmiotów zewnętrznych, aby gromadzić statystyki oraz dane Twoje i innych użytkowników w formie całościowej jak i indywidualnej. Korzystamy przy tym z narzędzi analitycznych, dzięki którym możemy optymalizować naszą stronę. Dlaczego wykorzystujemy cookies? Cookies wykorzystujemy w celach:
 • poprawnej rejestracji na portalu,
 • poprawnego logowania do portalu,
 • obsługi składanych zamówień,
 • wysyłania powiadomień e-mail dotyczących składanych zamówień,
 • wysyłania powiadomień dotyczących aktualnego statusu zakupionych usług, towarów, wysyłek,
 • tworzenia statystyk poruszania się po stronach portalu na użytek wewnętrzny
 • rozpoznawać Twoje urządzenie w celu dostosowania wyglądu, np wielkości czcionek, zdjęć
 • zapamiętywać odwiedzane przez Ciebie strony w naszym serwisie
Uwierzytelnianie w serwisie. Cookies wykorzystujemy przede wszystkim, aby:
 • utrzymać sesję po zalogowaniu do serwisu, dzięki temu nie musisz na każdej podstronie serwisu logować się od nowa,
 • poprawnie konfigurować wybrane funkcje, np móc sprawdzić autentyczność sesji przeglądarki
 • Realizujemy procesy niezbędne dla pełnej funkcjonalności serwisu.
Zapamiętujemy Twoją lokalizację.
 • Wykorzystujemy Cookies, aby konfigurować funkcje serwisu – np. by móc dostarczać Ci informacje z uwzględnieniem Twojej lokalizacji.
Analiza oglądalności serwisu.
 • Analizujemy oglądalność oraz tworzymy anonimowe statystyki odwiedzin na naszych stronach. Cookies wykorzystujemy, aby ulepszać ich strukturę i zawartość.
Usługi marketingowo-reklamowe.
 • Nie wykorzystujemy Twoich danych w celach czysto marketingowych. Reklamy na naszych stronach nie są spersonalizowane, nie stosujemy też profilowania ani zwykłego, ani też kwalifikowanego.
Bezpieczeństwo serwisu.
 • Zapewniamy bezpieczeństwo serwisu. Cookies wykorzystujemy, aby chronić Cię podczas Twoich wizyt na stronie szukajszukaj.pl i ułatwiać poruszanie się po nim.
Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne, aby:
 • zbierać anonimowe dane, oraz informacje na temat zachowań użytkowników na stronach serwisu za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics,
 • użyć funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com, plus.google.com, facebook.com
Co możesz zrobić, gdy nie chcesz cookies?
 • W każdym momencie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies i określić warunki, na jakich cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu i uzyskują do niego dostęp. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies znajdziesz w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
 • W każdej chwili możesz usunąć zebrane i zapisane cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
 • Ograniczenie stosowania cookies może wpłynąć na funkcjonalność serwisu, włącznie z utratą możliwości dokonania rejestracji i zakupu.
 • Dane, które są przekazywane firmom zewnętrznym, są używane wyłącznie do świadczenia usług opisanych w tym dokumencie.
Zapisz Ustawienia
Ustaw Cookies

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz adres e-mail, a otrzymasz wiadomość z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.